Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Wasilewska-DrabarekZe względu na ochronę danych osobowych telefonicznie oraz poprzez e-mail można uzyskać wyłącznie ogólne informacje na temat prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Kontaktując się z kancelarią należy podać sygnaturę akt komorniczych i nazwę dłużnika.


Informujemy,że zgodnie z treścią art. 760 KPC wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu. Dokumentacja przesłana pocztą elektroniczną nie spełnia tego wymogu.


W trakcie rozmowy telefonicznej z interesantem mamy prawo rozłączyć się bez załatwienia sprawy, jeżeli mimo upomnień interesant używa słów powszechnie uznanych za obelżywe, bądź gdy prowadzenie dalszej rozmowy telefonicznej z interesantem jest niemożliwe z uwagi na brak komunikacji między stronami.W myśl art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) informuję, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Sądowego Małgorzatę Wasilewską-Drabarek spraw z wyboru.