Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Wasilewska-Drabarek

Dnia 08.05.2024r. Kancelaria będzie nieczynna dla interesantów z powodu wyznaczonych czynności.

W związku z Zaleceniami Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Wasilewska-Drabarek uprzejmie informuje , że ogranicza  przyjmowanie  interesantów  do kontaktu :

telefonicznego: (22) 724-99-71

listowego: Wszelkie wnioski w sprawach proszę kierować na adres Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Wasilewska-Drabarek

Kancelaria Komornicza nr X w Pruszkowie 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 33/1

mailowego: pruszkow.drabarek@komornik.pl

Identyfikator EPU 1957

Proszę o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Pruszkowie 76 12406380 1111 0010 5177 3020
Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie oraz poprzez e-mail można uzyskać wyłącznie ogólne informacje na temat prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Kontaktując się z kancelarią należy podać sygnaturę akt komorniczych i nazwę dłużnika.


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 760 KPC wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu. Dokumentacja przesłana pocztą elektroniczną nie spełnia tego wymogu.


W trakcie rozmowy telefonicznej z interesantem mamy prawo rozłączyć się bez załatwienia sprawy, jeżeli mimo upomnień interesant używa słów powszechnie uznanych za obelżywe, bądź gdy prowadzenie dalszej rozmowy telefonicznej z interesantem jest niemożliwe z uwagi na brak komunikacji między stronami.